Tammuz 1 2310  
Joseph.
(Yosef ben Yaakov)

Tammuz 1 5583 (1823 C.E.) 
R' Kalonimus Kalman Epstein
of Crakow, author of Me'or V'Shemesh. (Kalonimus Kalman ben Aharon HaLevi)

Tammuz 1 5665 (1905 C.E.) 
R' Shlomoh Halberstam
of Bobov. (Shlomoh ben Meir Nassan)